​Ikke flyktninger - arbeidssøkere

Nettstedet «Midt i Fleisen» har en meget interessant artikkel om den nye strømmen av immigranter. De fleste av disse er arbeidssøkere, 60%-70%er unge menn i 20-30 års alderen. Det er påfallende hvordan mediene bare viser barn og kvinner.

Dette er altså ikke flyktninger. Flyktninger defineres slik:

«Ifølge FNs flyktningkonvensjon fra 1951 defineres en flyktning som «en person som har flyktet fra sitt land og har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk overbevisning eller medlemskap i en bestemt sosial gruppe, og som ikke er i stand til, eller, på grunn av slik frykt, ikke villig til å påberope seg sitt lands beskyttelse.» (Fra Wikipedia).

Dette er heller ikke asylsøkere som defineres av Wikipedia slik:

En asylsøker er en person som ankommer et annet land uten på forhånd å være anerkjent som flyktning og søker politisk asyl. Bakgrunnen for søknaden om asyl begrunnes oftest i politiske, etniske og religiøse årsaker. Dersom søknaden innvilges i mottakerlandet, får personen en av flere former for oppholdstillatelse, og unntaksvis Politisk asyl. En vanlig form er oppholdstillatelse av humanitære grunner, vedkommende har da ikke fylt kravene til asyl. Personer med slik tillatelse kan også tilstås arbeidstillatelse.  


Dette er altså mennesker som reiser fra et land til et annet for å skaffe seg et bedre liv - noe som ikke bare er forståelig men også rimelig. De fleste som kommer (særlig gjelder disse fra Tyrkia) er derfor arbeidssøkere og har derfor ikke krav på noen særbehandling saml. med andre arbeidssøkere fra EU-området, feks. fra områder med stor arbeidsledighet som f.eks. Spania eller Hellas.

Men vår medier omtaler dem stadig vekk som flyktninger og viser bilder, særlig av barn, som lider. Dermed fortegnes virkeligheten og gir et annet inntrykk av hva dette i hovedsak dreier seg om. Dette er ikke mennesker i nød, men mennesker som vil ha et bedre liv. Det betyr ikke at det også er flyktninger blant dem, men det betyr at flertallet ikke er det.

Det blir dermed misvisende å kalle dette flyktninger, og når dette fortsetter må det karakteriseres som en bevisst feilinformasjon av det som faktisk skjer.

Denne artikkelen, sammen med flere andre kilder beskriver den store menneske-strømmen som politisk styrt. Thierry Meyssan beskriver dette som en planlagt og målrettet og iverksatt migrasjon fra Tyrkia. I artikkelen nevnes særlig fire sentrale personer: Spekulanten George Soros, Tyrkias president Erdogan, FNs høykommissær for flyktninger, Antonio Guterres og lederen av Tysklands industriforbund, Ulrich Grillo.

artikkelen som «Midt i Fleisen» offentliggjør, fremgår akkurat det samme. Her hevdes det at drivkraften bak Merkels humane tale først og fremst var økonomisk og at invitasjonen i praksis førte til at Dublin-avtalen ble satt ut av spill. Tyskland trengte billig arbeidskraft.

I begge artiklene hevdes det at en av konsekvensene er at minstelønngrensen er fjernet i flere av de tyske delstatene.

Jeg synes det er påfallende at dette perspektivet ikke kommuniseres i våre ledende medier eller av våre politikere - altså at den store strømmen av arbeidsføre unge menn er en trussel mot norsk fagbevegelse fordi den vil undergrave inngåtte tariffavtaler og dermed hele det norske velferdssystemet. 

Hvis en ikke forstår at dette vil skape spenninger innad i de landene som mottar alle disse menneskene må en enten være blind eller dum. Og særlig i perioder med økende arbeidsledighet vil dette måtte få sosiale konsekvenser. Å påpeke dette er hverken inhumant eller fremmedfiendtlig. Det er helt nødvendig.

Å påpeke at et stort antall mennesker som på en gang kommer fra en helt annen kulturkrets enn vår, med et helt annet språk, tradisjoner og religion vil kunne føre til konflikter, er heller ikke fremmedfiendtlig. Å hevde at mange av disse ikke har kunnskaper som f.eks om betydningen av fagorganisering, og derfor ikke forstår at det er et av de viktigste fundamentene for vårt demokrati og velstand, det er ikke fremmedfiendtlig. Det er realitetsorientering.

Vi får nå de første flyktningeleirene - for arbeidssøkere - fordi det kommer så mange på en gang. Det er slett ikke alle som vil kunne gå ut i arbeidslivet - noen ikke i det hele tatt. De mangler språk, godkjent utdanning og faglige ferdigheter. Og hvis de har dette trengs de faktisk langt mer i sine hjemland.

I Fjell kommune på Ågotnes overtar immigrantene brakkebyen til oljearbeiderne. Her gjenspeiles de faktiske forhold, bortsett fra at de som skal bo der er arbeideløse og ikke i jobb.  

Bloggkommentarer levert av Disqus